Gestuurde boringen

DELTA N.V.

Werkzaamheden

HDD Kleverskerkseweg

Voor het project Kleverskerkseweg verzorgden wij in opdracht van DELTA N.V. ten behoeve van een gestuurde boring onder het Kanaal van Walcheren:

  • inventariseren en opvragen benodigde gegevens (o.a. situatietekeningen, grondwaterstanden, stijghoogtes, ondergrondse kabels en leidingen, aanvullend grondmechanisch onderzoek)
  • inventarisatie wensen en eisen vergunningverlenende en betrokken instanties
  • opstellen Programma van Eisen gasleiding
  • trac√©tekeningen, inclusief boorplan
  • berekeningen volgens NEN 3650 /¬† NEN 3651
  • raming bouwkosten
  • opstellen planning
  • overleg met opdrachtgever en vergunningverlenende instanties
  • aanleveren bescheiden ten behoeve van vergunningaanvraag