Hart van Sluis

In het centrum van Sluis is een woongebied gerealiseerd, genaamd Hart van Sluis.

Voor dit project verzorgden wij in opdracht van Bouwbedrijf De Delta bv:

 • vaststellen Programma van Eisen
 • ontwerpberekeningen van:
  - verhardingen / bestratingen / afschotlijnen
  - funderingslagen
  - hwa rioleringssystemen
  - dwa rioleringssystemen
  - drainage
  - verlichting; intensiteit, spreiding, aantal en onderlinge afstand
  - waterberging
 • bestektekeningen
 • technische omschrijving civieltechnische werkzaamheden
 • uitvoeringsbegeleiding en periodiek toezicht